Význam stromů pro kvalitu života

Význam stromů pro kvalitu života

1. Dřeviny mají klíčový význam pro kvalitu života obyvatel, zejména ve městech.

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR varuje před zhoršením zdraví populace, které může způsobit neuvážené kácení městské zeleně a následné zvýšení znečištění ovzduší.

2. Zlepšují mikroklima

Teplota ve stínu stromu bývá za slunečného letního dne až o 3 ˚C nižší než teplota ve stínu mrtvého předmětu (např. slunečníku). Strom odpařuje vodu a k tomu spotřebovává tepelnou energii.

Je-li vzrostlý strom dobře zásoben vodou, odpaří za den až 400 litrů vody. Nejenže tím vyrovnává teplotní výkyvy, ale také přirozeně doplňuje vzdušnou vlhkost, která je v městském prostředí až o třetinu nižší než ve volné krajině. Zelené plochy také zachycují srážkovou vodu, která jinak bez užitku odtéká kanalizací, a předcházejí tím vzniku povodní.

3. Zachycují prach a škodliviny

Stromy jsou účinným filtrem škodlivých látek emitovaných do ovzduší především automobilovou dopravou. Vedle CO2, oxidů dusíku a přízemního ozónu stromy pohlcují také jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění.

Studie prováděná ve Velké Británii prokázala, že vysazováním stromů v urbanizovaných oblastech lze snížit znečištění ovzduší polétavým prachem až o čtvrtinu.

4. Zmírňují vítr

Souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %. Stromy tak omezují víření prachu vlivem silných poryvů větru. Největšího efektu je možné dosáhnout, pokud stromy rostou na zatravněné ploše – prach usazený na trávníku se už znovu nevíří.

5. Slouží jako biotop

Stromy poskytují útočiště živočichům a rostlinám, včetně ohrožených a zákonem zvláště chráněných druhů. Staré a dožívající dřeviny jsou bohatým ekosystémem pestré palety různých druhů organizmů. Ve městech jsou stromy a křoviny často jediným útočištěm hmyzu a ptáků.

6. Zhodnocují bydlení

V praxi se prokazuje, že zeleň zvyšuje atraktivitu měst a obcí a také hodnotu nemovitostí. Cena bytů s výhledem do zeleně může být až o desítky procent vyšší, než je obvyklá cena v příslušné lokalitě. Městské parky a stromořadí zvyšují oblibu příslušných čtvrtí k bydlení.

zdroj: arnika.org